การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2559

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะวิชา  ประจำปีการศึกษา 2559
ระหว่างวันที่ 18 กันยายน 2560 – วันที่ 29 กันยายน  2560