การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา 2559
ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 – วันที่  15  สิงหาคม  2560