ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา / หน่วยงาน

ปีการศึกษาในการประเมิน

คณะ/หน่วยงาน/สถาบัน ปีการศึกษา
2551 2552 2553
คะแนนเต็ม 3.00 ระดับผลประเมิน คะแนนเต็ม 3.00 ระดับผลประเมิน คะแนนเต็ม 5.00 ระดับผลประเมิน
ผลการประเมินคณะวิชา
  คณะบริหารธุรกิจ 2.65 ดีมาก 2.49 ดี 4.41 ดี
  คณะศิลปศาสตร์ 2.52 ดีมาก 2.56 ดีมาก 4.45 ดี
  คณะนิติศาสตร์ 2.49 ดีมาก 2.66 ดีมาก 4.76 ดีมาก
  คณะนิเทศศาสตร์ 2.68 ดีมาก 2.56 ดีมาก 4.45 ดี
  คณะเศรษฐศาสตร์ 2.49 ดี 2.59 ดีมาก 4.44 ดี
  บัณฑิตวิทยาลัย 2.33 ดี - - - -
  วิทยาลัยสื่อสารการเมือง 2.72 ดีมาก 2.26 ดี 3.88 ดี
ผลการประเมินหน่วยงานสนับสนุน
  สำนักอธิการบดี 2.16 ดี 2.71 ดีมาก 4.30 ดี
  สำนักวิชาการ 2.45 ดี 2.50 ดี 4.55 ดีมาก
  สำนักประกันคุณภาพการศึกษา 2.84 ดีมาก 2.94 ดีมาก 4.90 ดีมาก
  สำนักกิจการนักศึกษา 2.77 ดีมาก 2.63 ดีมาก 4.56 ดีมาก
  สำนักส่งเสริมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 2.69 ดีมาก 2.96 ดีมาก 4.44 ดี
  สำนักหอสมุด 2.67 ดีมาก 2.93 ดีมาก 4.92 ดีมาก
  สถาบันภาษา 2.53 ดีมาก 2.61 ดีมาก 4.25 ดี
  ศูนย์คอมพิวเตอร์ 2.95 ดีมาก 2.91 ดีมาก 4.34 ดี
  ศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิตตำรา 2.35 ดี 2.60 ดีมาก 4.53 ดีมาก
  ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 2.47 ดี 2.76 ดีมาก 4.09 ดี
  ศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคม 2.75 ดีมาก 2.94 ดีมาก 3.50 พอใช้
ผลการประเมินระดับสถาบัน 2.79 ดีมาก

2.63

ดีมาก 4.68 ดีมาก

 

คณะ/หน่วยงาน/สถาบัน ปีการศึกษา
2554 2555 2556
คะแนนเต็ม 5.00 ระดับผลประเมิน คะแนนเต็ม 5.00 ระดับผลประเมิน คะแนนเต็ม 5.00 ระดับผลประเมิน
ผลการประเมินคณะวิชา
  คณะบริหารธุรกิจ 4.77 ดีมาก 4.62 ดีมาก 4.78 ดีมาก
  คณะศิลปศาสตร์ 4.71 ดีมาก 4.79 ดีมาก 4.87 ดีมาก
  คณะนิติศาสตร์ 4.26 ดี 4.69 ดีมาก 4.59 ดีมาก
  คณะนิเทศศาสตร์ 4.58 ดีมาก 4.46 ดี 4.31 ดี
  คณะเศรษฐศาสตร์ 4.89 ดีมาก 4.72 ดีมาก 4.73 ดีมาก
  วิทยาลัยสื่อสารการเมือง 4.57 ดีมาก 4.39 ดี 4.65 ดีมาก
ผลการประเมินหน่วยงานสนับสนุน
  สำนักอธิการบดี 4.37 ดี 4.65 ดีมาก 4.64 ดีมาก
  สำนักวิชาการ 4.36 ดี 4.00 ดี 4.36 ดี
  สำนักประกันคุณภาพการศึกษา 4.81 ดีมาก 4.81 ดีมาก 4.81 ดีมาก
  สำนักกิจการนักศึกษา 4.72 ดีมาก 3.96 ดี 4.29 ดี
  สำนักหอสมุด 4.92 ดีมาก 4.57 ดีมาก 4.95 ดีมาก
  สถาบันภาษา 4.45 ดี 4.44 ดี 4.95 ดีมาก
  ศูนย์คอมพิวเตอร์ 4.49 ดี 4.18 ดี 4.82 ดีมาก
  ศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิตตำรา 4.84 ดีมาก 4.60 ดีมาก 4.85 ดีมาก
  ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 4.38 ดี 4.76 ดีมาก 4.86 ดีมาก
  ศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคม 3.92 ดี 4.73 ดีมาก 4.79 ดีมาก
  ศูนย์รับสมัครและแนะแนวการศึกษา - - - - 4.10 ดี
ผลการประเมินระดับสถาบัน 4.62 ดีมาก 4.81 ดีมาก 4.88 ดีมาก

 


คณะ/หน่วยงาน/สถาบัน

ปีการศึกษา

2557

2558

2559
คะแนนเต็ม 5.00 ระดับผลประเมิน คะแนนเต็ม 5.00 ระดับผลประเมิน คะแนนเต็ม 5.00 ระดับผลประเมิน
ผลการประเมินคณะวิชา
  คณะบริหารธุรกิจ 3.81 ดี 4.26 ดี 4.28 ดี
  - สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 2.84 ปานกลาง 3.38 ดี - -
  - สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3.05 ดี 3.37 ดี 3.05 ดี
  - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 2.56 ปานกลาง 3.34 ดี 3.07 ดี
  - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 3.06 ดี 3.00 ปานกลาง 3.22 ดี
  - สาขาวิชาการตลาด 3.11 ดี 3.22 ดี 3.19 ดี
  - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.16 ดี 3.29 ดี 3.22 ดี
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ - - - - 2.96 ปานกลาง
  - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 3.32 ดี 3.49 ดี 3.38 ดี
  - หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 3.22 ดี 3.57 ดี 3.10 ดี
  คณะศิลปศาสตร์ 3.88 ดี 4.53 ดีมาก 4.52 ดีมาก
  - สาขาวิชาการจัดการ 3.14 ดี 3.40 ดี 2.40 ปานกลาง
  - สาขาวิชาภาษาจีน 3.20 ดี 3.24 ดี 3.03 ดี
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3.33 ดี 3.20 ดี 3.29 ดี
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์ 2.78 ปานกลาง 2.85 ปานกลาง 2.77 ปานกลาง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และการพัฒนา 3.54 ดี 3.62 ดี 3.37 ดี
  - สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 3.17 ดี 3.13 ดี 2.59 ปานกลาง
  - สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 2.81 ปานกลาง 2.52 ปานกลาง 2.45 ปานกลาง
  - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 3.48 ดี 3.60 ดี 3.69 ดี
  - รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2.66 ปานกลาง 3.88 ดี 3.79 ดี
  - สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต - - - - 2.33 ปานกลาง
  - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารจัดการองค์การ 3.57 ดี 3.85 ดี 2.34 ปานกลาง
  คณะนิติศาสตร์ 3.75 ดี 4.00 ดี 4.18 ดี
  - หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 2.92 ปานกลาง 3.07 ดี 3.53 ดี
  - หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 2.84 ปานกลาง 3.06 ดี 3.22 ดี
  คณะนิเทศศาสตร์ 3.69 ดี 3.41 พอใช้ 3.54 ดี
  - หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 2.24 ปานกลาง 2.82 ปานกลาง 2.85 ปานกลาง
  - หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 2.54 ปานกลาง 3.15 ดี 3.04 ดี
  - หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต - - - - 3.13 ดี
  วิทยาลัยสื่อสารการเมือง 2.45 ต้องปรับปรุง 2.92 พอใช้ 4.23 ดี
  - หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 2.11 ปานกลาง 2.82 ปานกลาง 2.94 ปานกลาง
  - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 2.09 ปานกลาง 3.40 ดี 2.72 ปานกลาง
ผลการประเมินหน่วยงานสนับสนุน
  สำนักอธิการบดี 3.94 ดี  4.66 ดีมาก 3.91 ดี
  สำนักวิชาการ 3.96 ดี  4.34 ดี 4.82 ดีมาก
  สำนักประกันคุณภาพการศึกษา 4.84 ดีมาก  4.91 ดีมาก 4.93 ดีมาก
  สำนักกิจการนักศึกษา 3.48 พอใช้  4.80 ดีมาก 4.60 ดีมาก
  สำนักหอสมุด 4.79 ดีมาก  4.95 ดีมาก 4.95 ดีมาก
  สถาบันภาษา 4.90 ดีมาก  4.41 ดี 4.81 ดี
  ศูนย์คอมพิวเตอร์ 4.60 ดีมาก  3.83 ดี 4.23 ดี
  ศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิตตำรา 4.25 ดี  4.00 ดี 4.12 ดี
  ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 2.33 ต้องปรับปรุง  3.00 พอใช้ 4.92 ดีมาก
  ศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคม 4.39 ดี  4.14 ดี 3.75 ดี
  ศูนย์รับสมัครและแนะแนวการศึกษา 4.87 ดีมาก  -  - - -
ผลการประเมินระดับสถาบัน 4.20 ดี 4.27 ดี 4.42 ดี

 คณะ/หน่วยงาน/สถาบัน
ปีการศึกษา
2560
2561
2562
คะแนนเต็ม 5.00
ระดับผลประเมิน
คะแนนเต็ม 5.00
ระดับผลประเมิน
คะแนนเต็ม 5.00
ระดับผลประเมิน
ผลการประเมินคณะวิชา
  คณะบริหารธุรกิจ            
  - สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร            
  - สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์            
  - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน            
  - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์            
  - สาขาวิชาการตลาด            
  - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ            
  - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต            
  - หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต            
  คณะศิลปศาสตร์            
  - สาขาวิชาการจัดการ            
  - สาขาวิชาภาษาจีน            
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ            
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์            
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และการพัฒนา            
  - สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต            
  - สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต            
  - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต            
  - รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต            
  - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารจัดการองค์การ            
  คณะนิติศาสตร์            
  - หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต            
  - หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต            
  คณะนิเทศศาสตร์            
  - หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต            
  - หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต            
  วิทยาลัยสื่อสารการเมือง            
  - หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต            
  - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต            
ผลการประเมินหน่วยงานสนับสนุน
  สำนักอธิการบดี            
  สำนักวิชาการ            
  สำนักประกันคุณภาพการศึกษา            
  สำนักกิจการนักศึกษา            
  สำนักหอสมุด            
  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร            
  สถาบันภาษา            
  ศูนย์วิจัยและพัฒนา            
  ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม            
  ศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคม            
  ศูนย์รับสมัครและแนะแนวการศึกษา            
ผลการประเมินระดับสถาบัน