ผลการประเมินคุณภาพ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา / หน่วยงาน

คณะ/หน่วยงาน/สถาบัน ปีการศึกษา
2551 2552 2553
คะแนนเต็ม 3.00 ระดับผลประเมิน คะแนนเต็ม 3.00 ระดับผลประเมิน คะแนนเต็ม 5.00 ระดับผลประเมิน
ผลการประเมินคณะวิชา
  คณะบริหารธุรกิจ 2.65 ดีมาก 2.49 ดี 4.41 ดี
  คณะศิลปศาสตร์ 2.52 ดีมาก 2.56 ดีมาก 4.45 ดี
  คณะนิติศาสตร์ 2.49 ดีมาก 2.66 ดีมาก 4.76 ดีมาก
  คณะนิเทศศาสตร์ 2.68 ดีมาก 2.56 ดีมาก 4.45 ดี
  คณะเศรษฐศาสตร์ 2.49 ดี 2.59 ดีมาก 4.44 ดี
  บัณฑิตวิทยาลัย 2.33 ดี - - - -
  วิทยาลัยสื่อสารการเมือง 2.72 ดีมาก 2.26 ดี 3.88 ดี
ผลการประเมินหน่วยงานสนับสนุน
  สำนักอธิการบดี 2.16 ดี 2.71 ดีมาก 4.30 ดี
  สำนักวิชาการ 2.45 ดี 2.50 ดี 4.55 ดีมาก
  สำนักประกันคุณภาพการศึกษา 2.84 ดีมาก 2.94 ดีมาก 4.90 ดีมาก
  สำนักกิจการนักศึกษา 2.77 ดีมาก 2.63 ดีมาก 4.56 ดีมาก
  สำนักส่งเสริมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 2.69 ดีมาก 2.96 ดีมาก 4.44 ดี
  สำนักหอสมุด 2.67 ดีมาก 2.93 ดีมาก 4.92 ดีมาก
  สถาบันภาษา 2.53 ดีมาก 2.61 ดีมาก 4.25 ดี
  ศูนย์คอมพิวเตอร์ 2.95 ดีมาก 2.91 ดีมาก 4.34 ดี
  ศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิตตำรา 2.35 ดี 2.60 ดีมาก 4.53 ดีมาก
  ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 2.47 ดี 2.76 ดีมาก 4.09 ดี
  ศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคม 2.75 ดีมาก 2.94 ดีมาก 3.50 พอใช้
ผลการประเมินระดับสถาบัน 2.79 ดีมาก

2.63

ดีมาก 4.68 ดีมาก

 

คณะ/หน่วยงาน/สถาบัน ปีการศึกษา
2554 2555 2556
คะแนนเต็ม 5.00 ระดับผลประเมิน คะแนนเต็ม 5.00 ระดับผลประเมิน คะแนนเต็ม 5.00 ระดับผลประเมิน
ผลการประเมินคณะวิชา
  คณะบริหารธุรกิจ 4.77 ดีมาก 4.62 ดีมาก 4.78 ดีมาก
  คณะศิลปศาสตร์ 4.71 ดีมาก 4.79 ดีมาก 4.87 ดีมาก
  คณะนิติศาสตร์ 4.26 ดี 4.69 ดีมาก 4.59 ดีมาก
  คณะนิเทศศาสตร์ 4.58 ดีมาก 4.46 ดี 4.31 ดี
  คณะเศรษฐศาสตร์ 4.89 ดีมาก 4.72 ดีมาก 4.73 ดีมาก
  วิทยาลัยสื่อสารการเมือง 4.57 ดีมาก 4.39 ดี 4.65 ดีมาก
ผลการประเมินหน่วยงานสนับสนุน
  สำนักอธิการบดี 4.37 ดี 4.65 ดีมาก 4.64 ดีมาก
  สำนักวิชาการ 4.36 ดี 4.00 ดี 4.36 ดี
  สำนักประกันคุณภาพการศึกษา 4.81 ดีมาก 4.81 ดีมาก 4.81 ดีมาก
  สำนักกิจการนักศึกษา 4.72 ดีมาก 3.96 ดี 4.29 ดี
  สำนักหอสมุด 4.92 ดีมาก 4.57 ดีมาก 4.95 ดีมาก
  สถาบันภาษา 4.45 ดี 4.44 ดี 4.95 ดีมาก
  ศูนย์คอมพิวเตอร์ 4.49 ดี 4.18 ดี 4.82 ดีมาก
  ศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิตตำรา 4.84 ดีมาก 4.60 ดีมาก 4.85 ดีมาก
  ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 4.38 ดี 4.76 ดีมาก 4.86 ดีมาก
  ศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคม 3.92 ดี 4.73 ดีมาก 4.79 ดีมาก
  ศูนย์รับสมัครและแนะแนวการศึกษา - - - - 4.10 ดี
ผลการประเมินระดับสถาบัน 4.62 ดีมาก 4.81 ดีมาก 4.88 ดีมาก

 

คณะ/หน่วยงาน/สถาบัน ปีการศึกษา
2557 2558 2559
คะแนนเต็ม 5.00 ระดับผลประเมิน คะแนนเต็ม 5.00 ระดับผลประเมิน คะแนนเต็ม 5.00 ระดับผลประเมิน
ผลการประเมินคณะวิชา
  คณะบริหารธุรกิจ 3.81 ดี 4.26 ดี    
  - สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 2.84 ปานกลาง 3.38 ดี    
  - สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3.05 ดี 3.37 ดี    
  - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 2.56 ปานกลาง 3.34 ดี    
  - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 3.06 ดี 3.00 ปานกลาง    
  - สาขาวิชาการตลาด 3.11 ดี 3.22 ดี    
  - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.16 ดี 3.29 ดี    
  - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 3.32 ดี 3.49 ดี    
  - หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 3.22 ดี 3.57 ดี    
  คณะศิลปศาสตร์ 3.88 ดี 4.53 ดีมาก    
  - สาขาวิชาการจัดการ 3.14 ดี 3.40 ดี    
  - สาขาวิชาภาษาจีน 3.20 ดี 3.24 ดี    
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3.33 ดี 3.20 ดี    
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์ 2.78 ปานกลาง 2.85 ปานกลาง    
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และการพัฒนา 3.54 ดี 3.62 ดี    
  - สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 3.17 ดี 3.13 ดี    
  - สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 2.81 ปานกลาง 2.52 ปานกลาง    
  - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 3.48 ดี 3.60 ดี    
  - รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2.66 ปานกลาง 3.88 ดี    
  - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารจัดการองค์การ 3.57 ดี 3.85 ดี    
  คณะนิติศาสตร์ 3.75 ดี 4.00 ดี    
  - หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 2.92 ปานกลาง 3.07 ดี    
  - หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 2.84 ปานกลาง 3.06 ดี    
  คณะนิเทศศาสตร์ 3.69 ดี 3.41 พอใช้    
  - หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 2.24 ปานกลาง 2.82 ปานกลาง    
  - หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 2.54 ปานกลาง 3.15 ดี    
  วิทยาลัยสื่อสารการเมือง 2.45 ต้องปรับปรุง 2.92 พอใช้    
  - หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 2.11 ปานกลาง 2.82 ปานกลาง    
  - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 2.09 ปานกลาง 3.40 ดี    
ผลการประเมินหน่วยงานสนับสนุน
  สำนักอธิการบดี 3.94 ดี  4.66 ดีมาก    
  สำนักวิชาการ 3.96 ดี  4.34 ดี    
  สำนักประกันคุณภาพการศึกษา 4.84 ดีมาก  4.91 ดีมาก    
  สำนักกิจการนักศึกษา 3.48 พอใช้  4.80 ดีมาก    
  สำนักหอสมุด 4.79 ดีมาก  4.95 ดีมาก    
  สถาบันภาษา 4.90 ดีมาก  4.41 ดี    
  ศูนย์คอมพิวเตอร์ 4.60 ดีมาก  3.83 ดี    
  ศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิตตำรา 4.25 ดี  4.00 ดี    
  ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 2.33 ต้องปรับปรุง  3.00 พอใช้    
  ศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคม 4.39 ดี  4.14 ดี    
  ศูนย์รับสมัครและแนะแนวการศึกษา 4.87 ดีมาก  -  -    
ผลการประเมินระดับสถาบัน 4.20 ดี 4.27 ดี    

 

หมายเหตุ : 

 
1.รายงานผลประเมินคุณภาพฯ คลิกที่"ระดับผลประเมิน"ของแต่ละคณะ/หน่วยงานเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ pdf
2.ระดับผลการประเมินคุณภาพ (2551-2552) คะแนนเต็ม 3.00
 
<= 1.50                     การดำเนินงานยังไม่ได้คุณภาพ
 
1.51-2.00                 การดำเนินงานระดับพอใช้
 
2.01-2.50                 การดำเนินงานระดับดี
 
2.51-3.00                 การดำเนินงานระดับดีมาก
 
3.ระดับผลการประเมินคุณภาพ (2553) คะแนนเต็ม 5.00
 
0.00-1.50                 การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
 
1.51-2.50                 การดำเนินงานต้องปรับปรุง
 
2.51-3.50                 การดำเนินงานระดับพอใช้
 
3.51-4.50                 การดำเนินงานระดับดี
 
4.51-5.00                 การดำเนินงานระดับดีมาก
 
4.บัณฑิตวิทยาลัยยุบรวมตามคณะต่างๆ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552
 
5.สำนักส่งเสริมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ยุบรวมกับสำนักกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2554
 
6.ศูนย์รับสมัครและแนะแนวการศึกษา ถูกตั้งขึ้นปลายปีการศึกษา 2555