โครงการอบรมนักศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 13 มีนาคม 2560

          สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก จัดโครงการอบรมนักศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 ณ ห้อง 3202 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในกระบวนการคุณภาพ PDCA และเข้าใจระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และสามารถนำกระบวนการคุณภาพ PDCA มาใช้ในการดำเนินการกิจกรรมนักศึกษา โดยมีตัวแทนนักศึกษาจากทุกคณะวิชาและสโมสรนักศึกษาและสมาชิกชมรมของมหาวิทยาลัยเกริกเข้าร่วม