เพื่อให้การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกริกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องจึงได้กำหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 – วันที่ 25 กรกฎาคม 2559

เพื่อให้การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกริกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องจึงได้กำหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงานสนับสนุน  ประจำปีการศึกษา 2558  ตั้งแต่วันที่ 1  กรกฎาคม 2559 – วันที่  25  กรกฎาคม  2559