โครงการอบรมนักศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2556

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก จัดโครงการอบรมนักศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2556 ณ ห้อง 3202 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในกระบวนการคุณภาพ PDCA และเข้าใจระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และสามารถนำกระบวนการคุณภาพ PDCA มาใช้ในการดำเนินการกิจกรรมนักศึกษา โดยมีตัวแทนนักศึกษาจากทุกคณะวิชาและสโมสรและตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาเข้าร่วม