โครงการสัมมนาบุคลากรสายอาจารย์และสายสนับสนุน เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554 วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ณ ห้อง 3202 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

โครงการสัมมนาบุคลากรสายอาจารย์และสายสนับสนุน เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554 วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ณ ห้อง 3202 อาคารเฉลิมพระเกียรติ