สัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง การพัฒนาหน่วยงานด้วยพลังการจัดการความรู้ วันที่ 5 ส.ค. 2554 ณ ห้อง 3202

สัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง การพัฒนาหน่วยงานด้วยพลังการจัดการความรู้ วันที่ 5 ส.ค. 2554 ณ ห้อง 3202