โครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาหน่วยงานในประเด็น การสร้างองค์กรแห่งความสุข ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องวารสาร

โครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาหน่วยงานในประเด็น การสร้างองค์กรแห่งความสุข ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องวารสาร