มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการ ?2554 ปีแห่งการพัฒนาคุณภาพบุคลากร? ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุม 2300 อาคาร ดร.เกริก

มหาวิทยาลัยเกริกได้จัดโครงการ “2554 ปีแห่งการพัฒนาคุณภาพบุคลากร” ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุม 2300 อาคาร ดร.เกริก เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และให้บุคลากรทุกภาคส่วนได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการกำหนดให้ ปี 2554 เป็นแห่งการพัฒนาคุณภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีบุคลากรจากคณะวิชาและทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเข้าร่วม