สำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2553 ขึ้นในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2554

สำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2553 ขึ้นในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2554 ณ ห้อง 3202 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบ่งชี้ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเป็นการเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2553 ทั้งนี้ยังทำให้ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอีกด้วย