ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน

    ระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกริกถูกพัฒนามาจากทบวงมหาวิทยาลัยประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2539 มหาวิทยาลัยเกริกได้รับเอานโยบายดังกล่าวนำมาดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พร้อมกับที่ทบวงมหาวิทยาลัยประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยจึงพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นรูปธรรมขึ้นในปีการศึกษา 2543 โดยแต่งตั้งคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อจัดทำคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ เสริมสร้างความเข้าใจในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้มีการนำนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ เมื่อสภามหาวิทยาลัยมีมติในการประชุม ครั้งที่ 3 / 2543 อนุมัติให้จัดตั้งสำนักประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในวันที่ 10 สิงหาคม 2543 และมีคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2544 เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของการศึกษาของมหาวิทยาลัยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2544 - 2548 ) และแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาปี 2544 ปรับปรุงกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเกริก โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ คณะ / สำนัก / สถาบัน / ศูนย์ โดยทางสำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้เผยแพร่หลักการแนวความคิด และกิจกรรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

 

แผนภูมิคณะกรรมการรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ